Ergonomische en Levenscomfort verhogende producten

Keurmerk webwinkel

Gratis ophalen en weer thuisbrengen Gratis brochure Gratis vrijblijvende thuis demo

OPEN MENU

Privacy & Cookies

Privacybeleid Leefcomfort https://leefcomfort.nl/

Over ons privacybeleid

Leefcomfort vind uw privacy belangrijk net zo goed als wij onze eigen privacy belangrijk vinden.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Leefcomfort.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webontwikkeling WPX – WordPress Experts

Onze webwinkel is ontwikkeld met opensource softwaren van WordPress / WooCommerce.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met WPX gedeeld. WPX heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WPX is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen.
Wij maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

WPX – WordPress Experts

Wij nemen webhostingdiensten af van WPX.
WPX verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. WPX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. WPX is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CSV Networks.
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
CSV Networks heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur.
Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek CheapCargo

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van CheapCargo voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat
wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met CheapCargo delen. CheapCargo gebruikt deze gegevens alleen
ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat CheapCargo onderaannemers inschakelt,
stelt CheapCargo uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden Davilex Software

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Davilex Software Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze
administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Davilex Software. Wij delen uw naam, adres
en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Davilex
Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Davilex Software gebruikt
uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

  1. Externe verkoopkanalen
  2. Doel van de gegevensverwerking
  3. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot  geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek.
In voorkomende gevallen kan Leefcomfort op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van u w opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Leefcomfort. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies & Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies van derde partijen.
In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleid. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Contactgegevens
Leefcomfort
Drs. W. van Royenstraat 1
3871 AN Hoevelaken
Nederland
T (033) 489-3389
E info@leefcomfort.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
J. R. van Heiningen

PRIVACY & COOKIE BELEID VAN LEEFCOMFORT
Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De IP-adressen  worden geanonimiseert en er worden geen gegevens met Google gedeeld.
Welke informatie wordt door Leefcomfort opgeslagen
Leefcomfort slaat twee soorten van informatie op tijdens uw bezoek aan onze website.

Ten eerste, slaan we niet-persoonlijke informatie op.
Wanneer bezoekers onze website bezoeken, slaan we cumulatieve informatie op zoals welke pagina’s bezocht zijn, de volgorde hoe deze pagina’s bezocht zijn en op welke links geklikt is.
Het verzamelen van deze informatie brengt het opslaan van IP adressen met zich mee, het gebruikte besturingssysteem en de browsersoftware van elke bezoeker op onze site. Ondanks dat deze informatie niet persoonlijk identificeerbaar is, kan het mogelijk zijn om aan de hand van een IP adres en de Internet Service Provider bezoekers te achterhalen en de geografische locatie waar de bezoeker is ingelogd.

Wij gebruiken ook “cookies” en andere traceerbare technologieën om niet-persoonlijke informatie op te slaan.

Cookies zijn alphanumerieke bestanden die wij via het gebruik van onze website en uw browser opslaan op uw harde schijf.
Door cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website bezoekt.
Hierdoor kunnen wij uw bezoek personaliseren, alsmede de producten opslaan die u eventueel in uw winkelwagen heeft.
Uw browser moet cookies accepteren om de voordelen als geregistreerde gebruiker van onze website te kunnen benutten.

Ten tweede slaan we ook persoonlijke identificeerbare informatie op.
In het algemeen, gebruikt onze site een bestelformulier en een registratie formulier zodat u informatie en producten bij ons kunt bestellen.
Deze formulieren bevatten persoonlijke informatie zoals uw naam, email adres, afleveradres en telefoonnummer.
Deze gegevens worden niet met andere bedrijven gedeeld of verkocht en alleen in onze eigen administratie opgeslagen..

 

Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Leefcomfort gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.
Deze Cookie Verklaring is van toepassing op alle websites die behoren tot het netwerk van Leefcomfort, tenzij anders vermeld.
Bij het gebruik van websites van Leefcomfort kan door Leefcomfort bijvoorbeeld door middel van cookies informatie worden verzameld.
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.
De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Leefcomfort en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt.

 

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de websites van Leefcomfort te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Leefcomfort te onthouden.
Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Leefcomfort websites te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Leefcomfort weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.
3) Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.
Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.
4) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.
Voorbeeld: als u geregeld op www.leefcomfort.nl komt wordt er van uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in Leefcomfort

De door Leefcomfort op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Leefcomfort verwerkte persoonsgegevens.De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Leefcomfort verwerkte persoonsgegevens.
Leefcomfort maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie.
Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.
De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.
Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van Leefcomfort worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken.
Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.
Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy
Op de persoonsgegevens die Leefcomfor eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de Leefcomfort Privacy Verklaring van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring
Leefcomfort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring.
Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.
Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.
Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2015.

Productcategorieën

BROCHURE
BROCHURE

Wenst u een gratis brochure te ontvangen?

VRIJBLIJVENDE THUIS DEMO
VRIJBLIJVENDE THUIS DEMO

Een gratis en geheel vrijblijvende thuisdemonstratie met fauteuils of hooglaag bedden?

OPHAAL EN THUISBRENG SERVICE
OPHAAL EN THUISBRENG SERVICE

Vraag hier onze gratis en geheel vrijblijvende haal en breng service aan.

De waardering van www.leefcomfort.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.9/10 gebaseerd op 17 reviews.